Privacyverklaring

Fysio Lemmer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie verstrekken over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Daarnaast informeren we u, over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en WGBO.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wetgeving ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking Persoonsgegevens

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Fysio Lemmer kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens

 • Telefoonnummers

 • BSN-nummer

 • Rijbewijs, ID- of paspoortnummer

 • E-mailadres

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Bankrekeningnummer

 • Burgelijke staat

 • Beroep

 • Gezondheids- en behandelgegevens

 • Verzekeringsgegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens staan verderop beschreven in deze privacyverklaring

 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en wij deze respecteren.

De plichten van de praktijk

Fysio Lemmer is volgens de wet AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als het volgt:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens is in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen zijn:

  • Voor fysiotherapeutische zorgverlening;

  • Voor doelmatig beheer en beleid;

  • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of middels onze website.

 • Alle medewerkers van Fysio Lemmer hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 • Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens.

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 • Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging).

 • Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.

 • Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Fysio Lemmer hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Vervolgens kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Op deze regel bestaan echter uitzonderingen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van een beveiligd omgeving van u elektronisch patiëntendossier

 • Het verzorgen van een beveiligd internetomgeving van het AVG-programma

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie

 • Het verzorgen van de afspraakherinnering

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, dan de partijen waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met de derde partij waarmee wij wel een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Daarnaast kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden op grond van een wettelijk voorschrift. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Maar ook wanneer gevreesd moet worden voor ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde, kan de zorgverlener het zwijgplicht doorbreken.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Hopelijk komen wij er dan samen uit. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Fysio Lemmer

Vissersburen 16 - 20
8531 EC Lemmer

0514-561805
info@fysiolemmer.nl

Facebook
Instagram

Openingstijden

Ma 08.00 - 20.00
Di 08.00 - 20.00
Wo 08.00 - 20.00
Do 08.00 - 20.00
Vr 08.00 - 20.00

Telefonisch bereikbaar
van 9.00 tot 12.00

Zorgkaart Nederland
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Fysio Lemmer is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

All rights reserved | Copyrights Fysio Lemmer

Realisatie: Merksetters

×